جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روزیکشنبه 20 مهر 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8  تا 8.30 تولید قطعات به روش تراشکاری  - رشته ماشین ابزار - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 

    

ساعت 8.30 تا 9 مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30سرویس چرخ خودرو -پودمان یک  رشته مکانیک خودرو -پایه 10 - شاخه  فنی وحرفه ای 

ساعت 20.50 تا 21.15  حقوق ودستمزد   - پایه 11- رشته  حسابداری  -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 پرورش مهارت شناختی   - رشته تربیت کودک   - پایه12 - شاخه فنی و حرفه ای

 دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش    پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12.10 فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت 12.10 تا 12.40علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت 12.40 تا 13.10  مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  

ساعت 13.10 تا 13.40 فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی-  تعیین  عدد های اول    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی -  تفاضل مجموعه ها  پایه نهم  

    

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی 

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17  زیست  1 -  پایه 10 رشته علوم تجربی  

   

  ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 - پایه 12 علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

     

ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1  -  پایه 10- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2/ فصل اول (الکتریسته ساکن )   - پایه 11-رشته علوم تجربی 

 ساعت 20.25 تا 20.50   فیزیک 3 /درس (نمودار مکان -زمان)   - پایه 12- رشته علوم تجربی 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 15.30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس پیامهای آسمان 7متوسطه دوره اول.

 

 

منبع:تسنیم

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد