جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه‌شنبه 23 مهر 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8  تا 8.30 سرویس چرخ خودرو /پودمان 1 -  پایه 11-رشته مکانیک خودرو  -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت 8.30 تا 9 مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  -پایه 11-  رشته الکترونیک- شاخه کاردانش   و فنی وحرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 تولید قطعات به روش تراشکاری  -پایه 11- رشته ماشین ابزار - شاخه  فنی وحرفه ای 

 ساعت 20.50 تا 21.15 پرورش مهارت شناختی -درس تربیت  کودک   - پایه  12  -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 تاریخ هنر ایران - رشته گرافیک  - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

دوره  ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش    پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش    پایه  دوم

ساعت 11.30 تا 12.10 مطالعات و مهارت های اجتماعی     پایه سوم

ساعت 12.10 تا 12.40 بازی و ریاضی   پایه چهارم

ساعت 12.40 تا 13.10  فارسی و نگارش    پایه پنجم  

ساعت 13.10 تا 13.40   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15علوم تجربی- مواد الفبای  زندگی -  پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی - از درون اتم چه خبر    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر     پایه نهم  

 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 روش های تدریس در فضای مجازی 

 

متوسطه دوم

  ساعت 16.30 تا 17  زیست شناسی 2 -  پایه 11- علوم تجربی  

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی  3 - پایه 12- علوم تجربی     

 ساعت 17.3 تا 18 شیمی 2 -  پایه 11 - رشته علوم تجربی  

 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی  /  توابع - پایه 12 - رشته علوم تجربی 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک  / سرعت لحظه ای   - پایه 12- رشته علوم تجربی 

 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام  رشته ها

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11  ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 10.45درس جغرافیای ایران پایه 10مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 12.15 درس  حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت 15 درس احکام 3 پایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس علوم ومعارف  قرانی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس پیام آسمانی پایه 8 درس دوم متوسطه دوره اول.

 

منبع:تسنیم

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد