جناب آقای دکتر جهانگیری

 

معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اخیراً مطلع شدیم که هیئتمحترم وزیران در جلسه مورخ 1399/07/02 اقدام به صدورمصوبه‌ای نموده (تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۸ ت ۵۶۶۳۹ همورخ1399/0705 ) که طی آن احداث طرح پتروشیمی الوند درمحدوده شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهر اراک (در حومه شهرشازند) متاسفانه مستثنی شده است در حالیکه احداث اینطرح جزء مصوبات دولت در استان همدان بوده و با عنایت بهایجاد آلودگی های زیست محیطی کمبود شدید آب منطقه شازندبه ویژه در بخش های روستایی، به مخاطره افتادن زنجیرهسلامت آحاد مردم منطقه، عدم رعایت آمایش سرزمینی، عدموجود خوراک برای طرح مذکور، انشقاق زنجیره پروپیلن بهواسطه اجرای این طرح در استان مرکزی، صادراتی بودنبیشتر تولیدات طرح مذکور، مغایرت با سیاست های کلیاقتصاد مقاومتی ناشی از کاهش آب شرب و کشاورزی منطقه وغیرقابل رقابتی بودن محصولاتی از طرح مذکور که برایصادرات در نظر گرفته شده است، ضرورت و نحوه طرح هایدیگر اولویت دار برای مستثنی شدن و عدم امکان پاسخگویی بههمه آن‌ها در شعاع ممنوعه ، دخالت بعضی از اعضا متنفذهیئت محترم وزیران در صدور این تصویب نامه و سایردلایل کارشناسی و تشریحی پیوست احداث طرحپتروشیمی الوند در محدوده مستثنی شده به هیچ وجه بهمصلحت منطقه شازند و حومه نبوده و باعث نابودی و تحمیلخسارت های جبران ناپذیر تاریخی به منطقه و تعطیلی تعدادزیادی از روستاهای حومه شازند خواهد شد.

لذا مصرانه استدعا دارم نسبت به لغو مصوبه فوق الاشارههیئت وزیران و صدور مصوبه الزام احداث طرح در استانهمدان (شهرستان ملایر) در کنار صنایع تکمیلی وابسته بهطرح مذکور، اقدام مقتضی و عاجل مبذول فرمایید. 

                                                                                                           با سپاس فراوان

                                                                                                        محمود احمدی بیغش

دلایل ضرورت لغو مصوبه مورخ 2/7/1399 هیئتوزیران مبنی بر مستثنی کردن احداث طرح پتروشیمیالوند در محدوده ممنوعه کلانشهر اراک (تصویب نامهشماره ۷۵۲۳۸/ت۵۶۶۳۹ه‍ مورخ 5/7/1399)

۱- مصوبه احداث طرح پتروشیمی (طرح پتروشیمی الوند) درسفر استانی هیئت محترم وزیران به استان همدان در سال۱۳۸۹ برای احداث در آن استان صادر شده (تصویب نامهشماره ۴۵۱۱۷/۱۲۴۸۴۵ مورخ 06/06/1389 بند7) و مصوبهمذکور به قوت خود باقی است و لغو نگردیده و سایر مصوباتیکه در خصوص احداث این طرح در منطقه شهرستان شازندصادر گردیده از جمله مصوبه شماره ۲۳۸ ۷۵ / ت۵۶۶۳۹ه‍مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ از درجه اعتبار ساقط می باشد و برای احداثطرح پتروشیمی الوند در استان مرکزی(در محدوده شهرستانشازند) هیچ گونه مجوز قانونی وجود ندارد. ضمن اینکه دستورمقامات دولتی (دستور معاون اول) برای جابجایی طرح ازاستان همدان به استان مرکزی به منزله مصوبه هیئت وزیرانمحسوب نمی شود.

۲- مستثنی شدن احداث طرح پتروشیمی الوند در محدودهشعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک هیچ ضرورت کارشناسی قابلپذیرش، دلایل قانونی توجیه‌پذیر، ضرورت اجتناب ناپذیر، اثرحیاتی و یا نجات بخش در منطقه ندارد، ضمن اینکه ضرورتاحداث سایر طرح‌های اولویت‌دار دیگری وجود دارد که امکانپاسخگویی به همه آنها وجود ندارد و صدور مصوبه مستثنیکردن طرح مذکور، جای تعجب و شائبه دخالت های انتفاعی شخصی دارد.

۳- ایجاد آلودگی های زیست محیطی از ناحیه مشعل هایطرح، فاضلاب صنعتی، پسماندها و کاهش سطح فضای سبزمنطقه برخلاف بند ۵ سیاست های کلی محیط زیست است.

۴- کمبود شدید آب شرب و آب کشاورزی منطقه که هرگونهصدور مجوز برداشت آب از آب های زیرزمینی منطقه قابلتحقق نیست و آب سد کمال صالح صرفاً شرب است و25روستای شهرستان شازند که با تانکر تامین آب شربمی‌شوند و در جوار آن هستند نیز از آن سد محرومند. همچنینتخصیص هرگونه سهمیه آب از سد کمال صالح که صرفاً جهتآب شرب شهرهای شازند، آستانه، هندو در و ۴۶ روستا که دردر حال حاضر با تانکر آبرسانی می شوند و همچنین تامین آبشرب اراک است.

۵- به مخاطره افتادن زنجیره سلامت آحاد مردم منطقه شازند بالحاظ وجود سایر طرح های صنعتی در محدوده شهرستانشازند (پتروشیمی شازند پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند،نیروگاه شازند و...)

۶- مغایرت آشکار با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناشیاز آسیب رسانی به محیط زیست، سلامتی آحاد جامعه ، کاهشآب شرب و کشاورزی منطقه، غیرقابل رقابتی بودن محصولاتیکه از طرح پتروشیمی الوند که برای صادرات در نظر گرفته شدهاست و...

جناب آقای دکتر جهانگیری گرامی از جنابعالی کهسابقه حضور در دفاع مقدس، برادر شهید گرانقدر ودوستدار مردم بودید انتظار می رود وابستگی حزبی،گروهی و منافع رانتی آنها را نادیده بگیرید و به مردممظلوم شازند رحم کنید بیماری لاعلاج مردم این منطقهرا به زانو درآورده است.

۷- عدم رعایت آمایش سرزمینی ناشی از عدم امکان کنترلمنابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی،امواج و ایجاد تغییرات نامساعد اقلیمی و شاخص‌های محیطزیستی، محل استقرار این طرح به استناد ماده ۱۴ تصویب نامهشماره ۲۱۲۳۲۶/ت ۴۶۳۲ه‍ مورخ 16/12/90با ضوابط ومقررات محیط زیستی مغایرت دارد و طبق نظر سازمان محیطزیست کشور و نیز با ضوابط محیط زیست مغایر می باشد.

8-بروز اختلاف بین دستگاههای اجرایی کشور، وزارت نفت با صدور مصوبه مخالفت دارد که دال بر ظهور اختلاف اساسی و مهم بین دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

۹- عدم وجود خوراک مازاد پروپلین در پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند برای تخصیص به طرح پتروشیمی الوند: پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند براساس طراحی روزانه مقرر بوده۷۸۰۰ بشکه (ظرفیت اسمی) پروپلین تولید نماید. با توجه بهجمیع جهات فنی و فرایندی در حال حاضر بیش از ۵۷۰۰ بشکهدر روز امکان تولید پروپلین در پالایشگاه مذکور وجود ندارد وهیچ چشم اندازی برای بهبود این وضعیت در آینده ای نزدیک بهچشم می نخورد. و از سوی دیگر طرح پتروشیمی خمین (طرحشرکت دی آریا پلیمر) با ظرفیت اسمی ۱۷۵ هزار تن در سالدر شهرستان خمین در حال پیش راه اندازی است و نیاز بهحداقل ۷000 بشکه در روز پروپلین دارد که سقف تولید فعلیپروپلین پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند ، این مقدار از نیازپتروشیمی خمین را هم پوشش نمی‌دهد تا چه رسد طرحی دیگرمانند پتروشیمی الوند را تامین خوراک نماید.

از موارد فوق الذکر گذشته:

حدود 3دهه قبل شرکت پتروشیمی شازند اساساً به این دلیل درکنار پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند  احداث شده تا از طریقپالایشگاه تامین خوراک شود. در حال حاضر واحد تولید پلیپروپلین (واحدpp) پتروشیمی شازند نیز به دلیل کمبود پروپلینزیر ظرفیت اسمی کار می‌کند لذا تصمیم عاقلانه و منطبق براصول آمایش سرزمین، اقتصاد مقاومتی (با توجه به منابعدورن زای منطقه) و کارشناسی آن است که ابتدا از محلپروپلین تولیدی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند کل خوراکمورد نیاز پتروشیمی شازند را تامین کرد و مازاد بر نیاز آن راهم به پتروشیمی خمین اختصاص داد نه اینکه طرح ناخواسته وتحمیلی و غیرکارشناسی شده دیگری را به اسم پتروشیمیالوند به منطقه ممنوعه تحمیل و اضافه کرد چرا که چنانچه ایناقدام ناعاقلانه و رانت گونه (احداث طرح پتروشیمی الوند درمحدوده شعاع ممنوعه) صورت پذیرد. باعث تحمیل خساراتجبران ناپذیر به سرمایه‌گذاران، اختلال در امر توسعه صنعتمهم و عظیم پتروشیمی کشور، و سلب اعتماد سرمایه گذارانداخلی و خارجی در این حوزه، و بروز مشکلات معیشتی،اجتماعی و امنیتی در منطقه شهرستان شازند خواهد شد.

۱۰- انشقاق زنجیره پروپلین: سرمایه گذاران طرح پتروشیمیالوند احداث صنایع تکمیلی (پایین دستی) را که عموماً ازصنایع غیر آلاینده است در استان همدان احداث نموده اند.احداث واحد تولید پلی پروپلین و سایر مشتقات پروپلینی درکنار همان صنایع تکمیلی از توجیه فنی و اقتصادی مناسب ترو قوی تری برخوردار است و انشقاق این‌گونه صنایع از منظرکارشناسی و اقتصادی در هیچ جای دنیا متعارف و معمول وقابل پذیرش نمی باشد.

۱۱- به مخاطره افتادن طرح های توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند: صدور مجوز احداث طرح پتروشیمی الوند در زمینهای مخصوص طرح های توسعه ای پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، باعث مختل شدن و در هاله ای از ابهام رفتن طرح هایتوسعه ای آن پالایشگاه خواهد شد که این امر نه مجاز است، نهکارشناسی و عاقلانه است و نه با موازین حقوقی و منافع مردممنطقه شازند و حومه منطبق است.

۱۲- برادر گرامی آقای دکتر جهانگیری واقعاً هیچگاه فکر کردیدآیا همه سرمایه گذاران از این صنف می‌توانند از داخل فنسپالایشگاه امام خمینی (ره) شازند که در مالکیت دولت استتصرف و اقدام به  تاسیس شرکت خصوصی نمایند؟ و بعدمصوبه را امضا نمایید؟

۱۳- جناب آقای دکتر جهانگیری در ۱۳ کیلومتری پالایشگاهامام خمینی (ره) شازند صنعتی از این خانواده به نام نفتخاورمیانه که از معتبرترین سرمایه‌گذاران ایران و خاورمیانه وچهره ماندگارند، بدون استفاده از تسهیلات دولتی و صرف چندمیلیارد تومان هزینه و تقدیم به مجموعه شهرک‌های صنعتی وبیش از دو سال وقت تلف کردن هنوز موفق به اخذ زمین نشدهاست. نمی‌دانم شاید کسی به نام جناب دکترجهانگیری معاوناول را ندارند.

به امید تجدیدنظر در مصوبه دولت و کمک به مردممنطقه                                          والسلام

 

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد